• سرویس های NI 

۱.سرویس های بخش NI 
تملیک سایت (SAQ)
 • تهیه گزارش بازدید فنی (TSSR) ودید رادیویی (LOSR) بعد از تایید تیم طراحی رادیویی
 • یافتن کاندید مناسب در حلقه ی جستجوی طراحی (Search Ring) و تهیه گزارش تملیک سایت (SAQ)
 • اخذ تاییدیه ی شهرداری و عقد قرارداد با مالکین
احداث (عملیات عمرانی) سایت
 • بازدید فنی برای عملیات عمرانی
 • تست خاک برای سایت های Green Field
 • نقشه ی جزییات طراحی (Detail Design Drawing)
 • حفاری
 • پی ریزی
 • برپایی دکل
نصب و راه اندازی سایتهای جدید و سواپ
 • نصب یا سواپ آنتن
 • به روزرسانی آنتن (Antenna Upgrade)
 • فیدر کشی و فیبر کشی
 • Commissioning لینک جدید و ارتقای لینک (Link Upgrade)
 • مدرنیزاسیون LRAN و High-Cap
 • نصب یا سواپ BTS/NodeB
 • مدرنیزاسیون BTS/NodeB
 • راه اندازی BTS/NodeB
 • طرح برق و برق کشیایمن سازی فنس
 • جمع آوری و انتقال تجهیزات بعد از سواپ
 • نگهداری سایت و مدیریت خطا
 • برپایی سایت و اخذ تاییدیه ها
Untitled-7
۲.سرویس های NI 
مراجع و سوابق پروژه های بخش اجرا
تعداد پروژه های بخش NI برای مشتریان مختلف

ارایه خدمات نصب و راه اندازی برای بیش از ۶۵۰۰۰ سایت درسراسر کشور برای تمام وندورها و اپراتورهای موبایل در ایران

Untitled-6