اطلاعات پروژه

  • مشتری :نوکیا – ایرانسل
  • بهینه سازی Pre-Lounch مشتمل بر بیش از ۳۳۰۰ سایت
  • MVO درایوتست , سرویس دکلبندی Spectrum Analyzer test
  • سرویس NPO درایو تست و بازدید سایتTDD-LTE BTS
  • سرویس NI توسعه TDD-LTE Post Lounch 
  • محل : استان های تهران، کرج، سمنان،مازندران ، گلستان و خراسان
  • وضعیت : تکمیل شده