• سرویس های مشاوره و مدیریت پروژه

مدیریت راه اندازی (ROM) 
پروسه و مزایا
  • تنها منبع قابل اعتماد برای تمام بخش های سازمان
  • کمک به تشریک مساعی و تقسیم کار عادلانه در تمام گروه ها برای بهبود روند کار احداث و راه اندازی شبکه مخابراتی
  • فرآیند های اتوماتیک ، اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات بین تمام بخشها و مناطق
  • به کارگیری دانش و مهارت بومی و بین المللی در توسعه شبکه های مخابراتی برای به حداکر رساندن کارآمدی در آینده
  • توانمند سازی مشتریان برای تمرکز روی یکپارچه سازی شبکه و پروسه ها
Untitled-6
استراتژی PMO برای سرویس های ROM
  • EMI مدلهای مختلف سرویسهای PMO از قبیل کنترلی، پشتیبان، راهبر را با استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه (۳rd party) به منظور افزایش ثمربخشی و سوددهی در پروژه ها ارائه می دهد.
  • مدلهای پیشنهادی EMCI بر راهکارهای انتخابی استوار است که به بهترین شکل با استراتژی راه اندازی شبکه مخابراتی منطبق بوده و از ساختار سازمانی موجود تبعیت می کند.
  • امتیاز استفاده از نرم افراز سیستم یکپارچه مدیریت پروژه (PMIS) ، هماهنگ کردن، انطباق دادن و یکپارچه سازی تمام فعالیت های یک پروژه در جهت افزایش کارایی و بهبود عملکرد پروژه های راه اندازی شبکه می باشد. بستر نرم افزاری مدیریت پروژه به عنوان تنها منبع قابل اعتماد در پروژه های راه اندازی شبکه های مخابراتی از قبیل موبایل، شبکه ثابت، وای فای، و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
  • EMCI با بکار گیری دانش بومی و بین المللی، بهترین تجربات (Best Practices) در راه اندازی و عملیات شبکه را هدف نهایی برپایی بستر نرم افزاری مدیریت پروژه می داند. این تجربیات شامل مدیریت راه اندازی (ROM) بستر نرم افزاری ، مرکز بهینه سازی سرویس ها و مرکز یکپارچه سازی از راه دور می باشد.
  • هدف خدمات این شرکت، تمامی برنامه های عملیات راه اندازی شبکه میباشد، که در نهایت به وندور یا مشتری تحویل داده میشود.