اطلاعات پروژه

  • مشتری : ایرانسل
  • پروژه سواپ و مدرنیزاسیون به صورت Turnkey شامل سواپ BTS ، Node-B، سواپ آنتن و برپایی لینک جدید  
  • محل : استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان
  • پروژه توسعه و راه اندازی Turnkey شامل تملیک ، احداث، نصب و راه اندازی و تاییدیه ها
  • محل : استان تهران
  • وضعیت : تکمیل شده