حرف G در نام شبکه‌های همراه مخفف کلمه "Generation" یا "نسل" بوده و برای مشخص نمودن رده‌های مختلف تکنولوژی شبکه‌های تلفن همراه مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت دسته‌بندی این تکنولوژی‌‌ها در قالب نسل‌های مختلف، تفاوت قابل توجه آن‌ها در رابط‌های هوایی‌، سرعت انتقال و روش کدگذاری داده‌هاست که موجب ناسازگاری آن‌ها با یکدیگر می‌گردد. به طور معمول هر نسل از شبکه‌های همراه متشکل از چند تکنولوژی‌ست که با یکد...